Regulamin Darowizn 

1. 
INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Strona internetowa bracia-mniejsi.pl jest prowadzona przez Pomorską Fundację Bracia Mniejsi (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą pod adresem Czaple 100, 80-298 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000705942. 

 1. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie bracia-mniejsi.pl realizowanego przez serwis PayU SA. 

 1. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem regulamin-darowizn/ 

2. 
ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN JEDNORAZOWYCH 

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną. Osoby te w dalszej części Regulaminu zwane będą „Darczyńcami”. 

 1. Serwis PayU umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji celem wsparcia realizacji jej działań statutowych. 

 1. W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis PayU, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie www.bracia-mniejsi.pl, Darczyńca zostanie przekierowany na dedykowaną stronę serwisu payu.pl. 

 1. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: 
  – przelewów elektronicznych (w tym aplikacji BLIK lub Google Pay), przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online) oraz kart płatniczych. 

 1. Dodatkowo Serwis PayU umożliwia Darczyńcy pobranie druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku. 

 1. Wypełnienie ww. formularzu i przejście do serwisu PayU jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu. 

 1. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania 

3. 
ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN CYKLICZNYCH 

1. Darczyńca, przekazując płatność cykliczną na rzecz Fundacji, wyraża zgodę na regularne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej darowizny. Kwota ta będzie pobierana przez Operatora Płatności raz w miesiącu. 

2. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie – „Token do Płatności Cyklicznych” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji. 

3. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana. Jeśli karta Darczyńcy posiada limit autoryzacyjny ustawiony na 0 zł, wówczas płatność zostanie odrzucona przez system płatności i tym samym darowizna nie wpłynie na konto Fundacji. 

4. W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą już dłużej pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty, po ponownym skorzystaniu ze strony bracia-mniejsi.pl i ustanowieniu regularnej płatności za pomocą nowej karty. 

5. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można jej dokonać wysyłając zgłoszenie na adres: bracia-mniejsi.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny” oraz Imienia i Nazwiska Darczyńcy. 

6. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, reklamacja, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: fundacja@bracia-mniejsi.pl 

4. 
PRZETWARZANIE DANYCH 

 1. Wypełniając dane w Formularzu Darczyńca akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Fundację, zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych. 

 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi. 

 1. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

 1. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (w przypadku gdy są niezbędne), a także w celu wypełniania naszej działalności statutowej . Dane będą przetwarzane także w celu marketingowym. 

 1. Dane mogą być  przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowane. 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy. 

 1. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem. 

5. 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. 

 1. Reklamację należy zgłosić na adres: fundacja@bracia-mniejsi.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

6. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Pomorska Fundacja Bracia Mniejsi ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.